Eventyr Pronunciation Guide


 Alva – AL-vuh or AHL-vuh
Thrual – THROO-ahl
Briden –  BRY-den
Vana – VAH-nuh
Thiffen –  THIFF-in
Talrach – TAHL-rahkh
Telvogir - TELL-voh-geer
Colthal – KOHL-thahl
Sgeld – SGELLD
Mr. Korsen – mis-ter KOR-sin
Gotenskamp – GOH-ten-skamp
Loolookap – LOO-loo-kap
Aharjen – uh-HAR-yen
Chivishi – khee-VEE-shee
Labeta – luh-BET-uh

Places:
Eventyr – EV-en-teer or EE-ven-teer or EF-en-tchoor
Nychtfal – NIKHT-fahl
Valdingfal – VAHL-ding-fahl
Fainfal – FAYN-fahl
Tyrlis – TEER-liss
Lowen – LOH-wen
Corwyna – kor-WIN-uh
Goska – GOH-skuh
Brotinnfjol – BROH-tin-fyohl

Elders:
Heilar – HY-lar
Saikyr – sy-KEER
Calo – KAY-loh
Myrkhar – MEER-kar
Jalt – YAHLT
Dyndal – DIN-dahl
Falgar – FAHL-gar
Nadyl – nah-DEEL
Stal – STAHL  


 Races:
Ranycht – RAN-ikht
Obrigi – oh-BREE-gee or OH-bree-gee
Skorgon – SKOR-gun
Sangriga – sayng-GREE-guh
Nervoda – nehr-VOH-duh
Kyndelin – KIN-duh-lin
Brandur – BRAN-door
Eletsol – EH-let-sahl 
 
Alva:
Matil – muh-TILL
Khelya – KELL-yuh
Dask Rasker – DASK RASK-er
Kerl - KURL
Lyria – LEER-ee-uh
Nider – NY-der
Nychta Olsta – NIKHT-uh OHL-stuh
Crell – KRELL
Arla – AR-luh
Bechel – BEH-khuhl
Brenna – BREN-nuh
Nat – NAT
Amacht – uh-MAHKHT
Etsel – ETS-uhl